پیوندها
جدیدترین یادداشت‌ها
روزانه‌ها
آمار
 

 

ISAD چیست؟

ISAD استاندارد بین المللی توصیف مواد آرشیوی ست که به وسیله سازمان ایکا-کمیته شورای بین المللی آرشیو گسترش یافته است.کمیته کارش را بر اساس جایی که ممکن است استانداردهای ملی برای توصیف مواد آرشیوی وجود داشته باشد انجام میدهد.این استانداردها در سال 1996 منتشر شده و اولین ویرایش آن در سال 2000 صورت گرفت.

چرا یک استاندارد ضروری ست؟                                                                                  

  در آغاز که ایده ی آن بیان شده بود بسیاری از افراد در مورد نیاز به این استانداردها –بین المللی و ملی- مشکوک بودند.بسیاری از آرشیویست ها معتقد بودند که موتد آرشیوی  مانند هم هستند و  توصیف آنها مانند هم می باشد، بنابراین نیازی به استانداردساری روش توصیف این مواد نمی باشد.با ظهور توصیفات کامپیوتری و امکانات فوق العاده ای که سبب ادغام یافته ها شده بود مخالفت ها را افزایش داد. حرفه ای در جهان برای نشان دادن  فواید اشتراک اطلاعات توصیفی با روش قابل حمل و سازگار به وجود آمد

آیا استانداردها کلی ست؟                                                                                              استاندارد بین المللی توصیف مواد آرشیوی مفاهیم و اصولی که دارای سطوح متفاوتی هستند به صورت سلسله مراتبی توضیح می دهد.استانداردها به سرعت موافقت آرشیوستهای بریتانیایی را بدست آورد. استاندارد بین المللی توصیف مواد آرشیوی تطابق و هم شکلی را به جای استانداردهای مفصل نشان می دهد. استاندارد بین المللی توصیف مواد آرشیوی استانداردهای کلی را نشان میدهد و بیان می کند که در ارتباط با استانداردهای ملی موجود و یا براساس گسترش آنها ست. طبیعت آرشیوها و بنابراین تنظیمات و توصیف آنها تمایل به بازتاب طرز تفکر ملی، فرهنگی، مذهبی و سازمانی دارد. استاندارد بین المللی توصیف مواد آرشیوی هدفمند در سطوح کلی منتشر می شود. 

  چهار اصل از استاندارد بین المللی توصیف مواد آرشیوی

ü      روند سلسله مراتبی از کل به جز است است

ü      اطلاعات سلسله مراتبی باید مرتبط باشند

ü      توصیفات باید ارتباط بین سطوح را برقرار  کند(با روشن ساختن سطوح گوناگون توصیف)

ü      اطلاعات در سطوح گوناگون تکراری نباشند.

شش اصل اساسی

 

تنها 6 اصل هستند که در تبادل بین اللملی اطلاعات توصیفی لازم است.

1.     کد ماخذ

2.     عنوان

3.     پدیدآور

4.     تاریخ ها

5.     میزان توصیفات

6.     سطح توصیفات

بیست و شش اطلاعات اساسی از استاندارد بین المللی توصیف مواد آرشیوی

در استاندارد بین المللی توصیف مواد آرشیوی بیست و شش اصل اساسی وجود دارد که در تمام سطوح سازماندهی مواد آرشیوی به کار می آید

 

1.     معرفی نواحی توصیف

1.1: کد منابع

2.1: عنوان

3.1:تاریخ ها

4.1: سطوح توصیف

5.1: میزان توضیح هر سطح                            

         2.    مفهوم هر منطقه

           

              1.2:نام پدیدآورنده 

            

              2.2: تاریخچه ی مدیریتی یا کتابشناختی

             3.2: تاریخچه ی آرشیوی                                                                                                                                                               

4.3: منابغ فوری برای مجموعه سازی و انتقال

      3.    محتوای مناطق

          

           1.3: دامنه و محتوا

           

          2.3: اطلاعات ساختاری، ارزیابی کننده و برنامه ریزی کننده

         

          3.3: سیستم تنظیمات

 

    4.    شرایط دسترسی و مناطق مورد استفاده

       

          1.4: شرایط حاکم برای دسترسی  

       

         2.4: شرایط حاکم برای بازسازی

       

         3.4: زبان برنامه نویسی مواد

       

         4.4: ویژگیهای فیزیکی و نیازهای فنی

       

         5.4: کمکهای مالی

 

 5.   نواحی متحد مواد

      

       1.5: موجودیت و موقعیت مواد اصلی

     

       2.5: موجودیت و موقعیت نسخه ی کپی مواد

     

       3.5: واحدهای مرتبط توصیف

     

       4.5: یادداشتهای انتشار

 

6.ناحیه ی یادداشتها

 

      1. یادداشتها

 

7.مناطق کنترل توصیف

        

           1.7: یادداشتهای آرشیویست

         

           2.7: نقشها  و پیمانها

           

           3.7: تاریخ توصیف

 

 


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : پنج‌شنبه 3 اسفند 1391
 
دسته‌ها
بایگانی
امکانات جانبی